Cut Circles V   2018   Edelstahl   H:21cm

© Jan Koethe 2013-2021