Cut Circles V 2018 Edelstahl H:21cm €2400,-

© Jan Koethe 2013-2021